AKZEN SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL MALZEMELER İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
(ÖZEL İZMİR AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ)
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

 

Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnşaat Sanayi ve   Ticaret Anonim Şirketi  (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve veri sorumlusunun   kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili en şeffaf şekilde bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres: Yunus Emre Mah. Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Blv. No:18-20 Karabağlar/İZMİR

Telefon: 0(232) 253 40 40

E-posta : iletisim@avrupatipizmir.com

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Ziyaretçilere ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • İletişim(İlgili kişi ile iletişim kurulmasını sağlar nitelikteki verilerdir.) / Örnek:Adres, Ev Telefonu, Cep Telefonu, E-posta adresi vb.
 • Kimlik(İlgili kişi kimliğine dair bilgileri içermektedir.) / Örnek:Ad-soyad, TC Kimlik No vb.
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Şirket içindeki düzenin denetlenmesi için gerekli verilerdir.)/ Örnek:Kamera Kayıtları
 • İşlem Güvenliği(İlgili kişinin web sitemize giriş çıkış kayıtları, IP adresi gibi verilerini içerir veri grubudur.) / Örnek:Güvenlik Anahtarları, Log Kayıtları, IP Adresleri vb.

Kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak aşağıda anılı amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi
 • Teşhis, Tanı, Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Kamu düzeninin ve kamu sağlığının korunması
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden aktarıma konu edilenler, KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirin alınması sağlandıktan sonra, yukarıda anılı amaçlar doğrultusunda;

 • Kimlik, iletişim, fiziksel mekan güvenliği ve işlem güvenliği verileriniz ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve yasal mevzuat uyarınca, talep ile sınırlı olmak kaydıyla, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,(Adli makamlar vb.)
 • Kimlik, iletişim ve fiziksel mekan güvenliği verileriniz bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle hukuki süreç başlatılması halinde, adli ve idari makamlar ile birlikte sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla ortak çalışma gerçekleştirilen hukuk bürosuna aktarılmaktadır.

Kanun’un 8. belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bu aydınlatma metnine konu kişisel veriler yurtdışında hiçbir yere aktarılmamaktadır.

 

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Ziyaretçilere ait kişisel veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketin ilgili departmanlarında, santral, internet sitesi, ilgili ve gerekli yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve sözlü, yazılı ve/veya elektronik olarak toplanabilecek, işlenebilecek ve mevzuata uygun olarak hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KVKK’nın 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rıza veya

“Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması(5/2ç)”,

“İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması(5/2f)” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketnın tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme, hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda yasal mevzuat uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • İşlem Güvenliği / Çerezler ve log kayıtlar ve çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin trafik verileri için elde edilmesini takiben 2 yıl
 • Fiziksel Mekan Güvenliği / Elde Edilmesini Takiben 2 ay
 • Kimlik / Elde Edilme Tarihinde İtibaren 1 Yıl
 • İletişim / Elde Edilme Tarihinden İtibaren 1 Yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanmakta olup Kanun’un 11.maddesi uyarınca ilgili kişinin yasal hakları şu şekilde tanımlanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişi olarak, yukarıda anılı bulunan Kanun’un 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre taleplerinizi aşağıdaki usuller ile Şirkete iletebilirsiniz:

 • “Yunus Emre Mah. Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Blv. No:18-20 Karabağlar/İZMİR” adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile yazılı olarak zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak göndermek suretiyle,
 • Noter kanalıyla göndermek suretiyle
 • iletisim@avrupatipizmir.com epostanızın şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle yasal haklarınızı kullanabilirsiniz.

Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirket, gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnş. San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve düzenleme Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmış olup ilgili prosedüre kurum internet sitesinden ve/veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.