AKZEN SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL MALZEMELER İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
(ÖZEL İZMİR AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ)
HASTA ve HASTA VELİSİ/VASİSİ/TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

 

Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnşaat Sanayi ve   Ticaret A.Ş.(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi yükümlülüğü nedeniyle hasta kaydının oluşturulması ile tedavinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres: Yunus Emre Mah. Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Blv. No:18-20 Karabağlar/İZMİR

Telefon: 0(232) 253 40 40

E-posta : iletisim@avrupatipizmir.com

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Bu aydınlatma metninde hasta olarak ifade edilen kişi, teknik anlamda “ürün veya hizmet alan kişi” olup “hasta” ifadesinin geçtiği her yerde “ürün veya hizmet alan kişi”nin anlaşılması gerekir.

Hastalara ve hasta velisi/vasisi/yakını/temsilcisi’ne ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • İletişim(İlgili kişi ile iletişim kurulmasını sağlar nitelikteki verilerdir.) / Örnek:Adres, Ev Telefonu, Cep Telefonu, E-posta adresi vb.
 • Kimlik(İlgili kişi kimliğine dair bilgileri içermektedir.) / Örnek:Ad-soyad, TC Kimlik No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Cinsiyet, Anne-Baba Adı, Yaş, Medeni Hali vb.
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (Şirket içindeki düzenin denetlenmesi için gerekli verilerdir.)/ Örnek:Kamera Kayıtları
 • Hukuki İşlem (İlgili kişiyi hak sahibi yapan ve/veya borç altına sokan, bir durumu tespit eden verileridir.) / Örnek:İmza, İmza Tarihi, Belge Tarihi, Rapor Tarihi vb.
 • Sosyal Güvenlik(İlgili kişinin tedavisi için gerekli kurum bilgisini içerir verilerdir.) / Örnek:Sosyal Güvenlik Kurum Bilgisi, Sosyal Güvenlik Sicil Bilgisi vb.
 • Biyometrik/Genetik Veri(İlgili kişiye ait biyometrik ve genetik verilerdir.) / Örnek: Yeni Doğan Bebek Ayak İzi, Avuç İçi vb.
 • Finans(İlgili kişinin finansal bilgilerini içeren veri grubudur.) / Örnek:Muayene Ücreti, Özel Sağlık Sigortası Bilgileri, Fatura Bilgileri vb.
 • Seyahat Verisi (İlgili kişinin seyahat bilgisini içeren veri grubudur.) / Örnek:Yurtdışı Seyahat Bilgisi vb.
 • Sağlık Verisi(İlgili kişinin teşhis, tanı, tedavi ve sağlık hizmetleri sürecine dair veri grubudur.) / Örnek: Tanı, Teşhis, Tedavi, Tedavi Geçmişi, Hastalık Geçmişi, Alerjik Hastalıklar, İlaç Kullanım Bilgisi, Ameliyat Bilgileri, Doğum Bilgileri, Göz Tedavi Bilgileri, Laboratuvar Tetkikleri, Radyoloji Tetkikleri, Patoloji Tetkikleri vb.
 • İşlem Güvenliği(İlgili kişinin web sitemize giriş çıkış kayıtları, IP adresi gibi verilerini içerir veri grubudur.) / Örnek:Güvenlik Anahtarları, Log Kayıtları, IP Adresleri vb.
 • Diğer (İlgili kişinin mevzuata uygun olarak işlenen diğer verilerini içeren ver grubudur.) / Örnek:Hasta No, Protokol No vb.
 • Kan transfüzyonuna ilişkin tercihlerinizin belirlenmesini istediğinizde yukarıda yer alan bilgilere ek olarak;

Din Bilgisi: Kişinin inancına ait verilerin bulunduğu veri grubudur(Örn. Din Bilgisi)

 

Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak aşağıda anılı amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi
 • Teşhis, Tanı, Tedavi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Rapor Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Tedavi Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Takip/Şikayetlerin Takibi,
 • Müşteri Memnuniyetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliğine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması,
 • KVKK ve ETK kapsamında mevzuata uygun onay veren hizmet alıcısı/potansiyel hizmet alıcısı için Şirketmız bünyesindeki hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak hizmetlerimizi geliştirmek, hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • KVKK ve ETK kapsamında mevzuata uygun onay veren hizmet alıcısı/potansiyel hizmet alıcısı için hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Kamu düzeni ve sağlığının korunması

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden aktarıma konu edilenler, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi ve tıbbi tedavinin tamamlanabilmesi amacıyla KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirin alınması sağlandıktan sonra, yukarıda anılı amaçlar doğrultusunda;

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve yasal mevzuat uyarınca, talep ile sınırlı olmak kaydıyla, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,(Sağlık Bakanlığı ve alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adli/İdari Makamlar, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türk Eczacılar Birliği)
 • Finans hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, özel sigorta şirketleri, bankalara, mali müşavir kuruluşuna(Özel Sigorta Şirketleri, Ortak Çalışma Gerçekleştirilen Mali Müşavirlik Büroları(SMMM), Bankalar)
 • Faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan, işbirliği yapılan yurt içi kuruluşlara,(Hastanın Sevk Edildiği Sağlık Kuruluşu, Tıbbi teşhis, tanı, tedavi sonrasında sunulan her türlü sağlık hizmetinin yüksek kalitede ve etkin sunulabilmesi adına işbirliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, hukuki sürecin işletilmesi halinde yetkili hukuk bürosu)

Kanun’un 8.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanun’un 9.maddesi uyarınca yurtdışı aktarımı yapılmamakla birlikte, hizmet alıcısı /potansiyel hizmet alıcısı tarafından talep edilmesi halinde, Kanun’un 9.maddesinde anılı şartların yerine getirilmesi şartıyla yurtdışı veri aktarımı yapılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Hastalara ait kişisel veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketnın ilgili departmanlarında, santral, internet sitesi, ilgili ve gerekli yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve sözlü, yazılı ve/veya elektronik olarak toplanabilecek, işlenebilecek ve mevzuata uygun olarak hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Şirketmız bünyesinde Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (“HBYS”) kaydolmanız ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeniz amacıyla;

KVKK’nın 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rıza veya

5.maddesinin 2.fıkrasında sayılı “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi(5/2a)”,

“Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması(5/2b)”,

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(5/2c)”,

“Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması(5/2ç)”,

“Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması(5/2e)”,

“İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması(5/2f)” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Bunun yanında KVKK’nın 6/1.maddesinde sayılı sağlık ve cinsel hayat dışında kalan ve Şirket bünyesinde işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz ise, KVKK’nın 6/2.maddesinde anılı açık rıza şartının sağlanması veya KVKK’nın 6/3.maddesi gereği kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilecektir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz ise, KVKK’nın 6/2.maddesinde anılı açık rıza şartının sağlanması veya KVKK’nın 6/3.maddesi gereği, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketnın tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme, hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda yasal mevzuat uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • Diğer / Mevzuat gereği 20 yıl
 • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar / Sözleşmenin sona ermesinden itibaren 5 yıl
 • Finans / hizmet sözleşmenin sona ermesinden itibaren 5 yıl
 • Görsel ve işitsel kayıtlar / ortak alanlarda kamera kaydı 2 ay
 • Hukuki İşlem / hasta/hasta yakınları için sözleşmenin sona ermesinden itibaren 20 yıl
 • İletişim / Hastadan edinilmesinden itibaren 20 yıl
 • Kimlik / Hastadan edinilmesinden itibaren 20 yıl
 • Sağlık ve cinsel hayat bilgileri / Hastadan edinilmesinden itibaren 20 yıl
 • İşlem Güvenliği Verisi / Çerezler ve log kayıtlar ve çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin trafik verileri için elde edilmesini takiben 2 yıl- Potansiyel müşterilere ilişkin veriler elde edilme tarihini takiben 12 ay
 • Seyahat Verisi / Hastadan elde edilmesini takiben 20 yıl
 • Biyometrik Veri / Yeni doğan bebekten ayak izi alındıktan ve hasta dosyasına konulduktan sonra 20 yıl
 • Sosyal Güvenlik Verisi / Hastadan elde edilmesini takiben 20 yıl
 • Fiziksel mekan güvenliği / ortak alanlarda kamera kaydı 2 ay

 

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanmakta olup Kanun’un 11.maddesi uyarınca ilgili kişinin yasal hakları şu şekilde tanımlanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişi olarak, yukarıda anılı bulunan Kanun’un 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre taleplerinizi aşağıdaki usuller ile Şirket’e iletebilirsiniz:

 • “Yunus Emre Mah. Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Blv. No:18-20 Karabağlar/İZMİR” adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile yazılı olarak zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak göndermek suretiyle,
 • Noter kanalıyla göndermek suretiyle
 • iletisim@avrupatipizmir.com epostanızın şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle yasal haklarınızı kullanabilirsiniz.

Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirket, gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve düzenleme Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmış olup ilgili prosedüre kurum internet sitesinden ve/veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla,

Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnş. San. Ve Tic. A.Ş.

  wpChatIcon