AKZEN SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL MALZEMELER İNŞAAT SAN. VE TİC. A. Ş.
(ÖZEL İZMİR AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ)
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı vb. konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

 

AKZEN SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL MALZEMELER İNŞAAT SAN. VE TİC. A. Ş. (ÖZEL İZMİR AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ) (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve işe alma faaliyetine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres  : Yunus Emre Mah. Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Blv. 18-20 Karabağlar, İzmir

Telefon           : 0232 253 40 40

E-posta           :iletisim@avupatipizmir.com

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Çalışanlara ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri(Adli Sicil kaydı /Adli sicil beyanı vb.)
 • Finans (Brüt ve net ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı miktarı ile diğer işçilik ücretleri vb)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (fotoğraf/ortak alanlarda kamera kaydı vb.)
 • Hukuki işlem (İmza, Güvenli Elektronik imza, imza tarihi vb.)
 • İletişim(İkametgah, telefon no, adres, e-posta vb)
 • Kimlik(Ad, soyad, tckn, baba adı, ana adı doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, uyruk(yabancı ise), medeni hali, çocuk bilgisi, yaş vb.)/
 • Mesleki deneyim (sürücü belgesi sınıfı, eğitim bilgisi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, referans bilgisi, kurs, seminer, sertifika bilgisi, seyahat engelinin bulunup bulunmadığı bilgisi, uzmanlık alanı, esas kadro bilgisi, geçici kadro bilgisi, tabip odası üyeliği vb)
 • Sağlık bilgileri (Kronik hastalık bilgileri, işe başlarken ve periyodik muayeneler sırasındaki sağlık durumu, istirahat bilgileri, sağlık geçmişi, geçirilen iş kazası meslek hastalığı, bilgisi, maluliyet bilgisi ve oranı vb)
 • Özlük(Unvan, görev, kadro durumu, çalışma saatleri bilgisi, uzmanlık alanı vb.)
 • Eğitim Bilgisi (Çalışanlar için Mezun Olunan Okul/Yüksekokul/Fakülte, Stajyer çalışanlar için mevcut okul/yüksekokul/fakülte bilgisi vb.)
 • Çalışanlar için iş akdi ve ilgili iş ve sağlık mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan Adayının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Çalışanların eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Sağlık mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / İl Sağlık Müdürlüğü(Sağlık Çalışanları için), Türkiye Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü (Gemi Adamı Sağlık Raporu Kurulunda Yer Alan Doktorlar)
 • Finans / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar / Gerçek kişiler(personel kartı için matbaa), Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü (Sağlık Çalışanları için)
 • Hukuki İşlem / İl Sağlık Müdürlüğü (Sağlık Çalışanları İçin), Sosyal Güvenlik Kurumu (Sağlık Çalışanları için)
 • İletişim / Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü (Sağlık Çalışanları için)
 • Kimlik / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir, İl Sağlık Müdürlüğü (Sağlık Çalışanları için)
 • Mesleki deneyim / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir, İl Sağlık Müdürlüğü (Sağlık Çalışanları için), Stajyer çalışanlar için ilgili yüksekokul/fakülte/üniversite
 • Özlük / Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü (Sağlık Çalışanları için)
 • Sağlık bilgileri / Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Eğitim Bilgisi / Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İlgili Yüksekokul/Fakülte/Üniversite

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rıza,

5/2-a Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

5/2-c / Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2-ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5/2e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 5/2-f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

6/2 maddesi uyarınca ilgilinin açık rızası,

6/3 sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi, 6/3 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi

hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 1 yıl
 • Finans / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlardan fotoğraf İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, video kaydı çekimden itibaren 2 ay
 • Hukuki işlem / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • İletişim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Kimlik / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Mesleki deneyim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Özlük / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Sağlık bilgileri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, iş güvenliği için alınan sağlık raporlarında 15 yıl
 • Eğitim Bilgisi / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişi olarak, yukarıda anılı bulunan Kanun’un 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre taleplerinizi aşağıdaki usuller ile Şirkete iletebilirsiniz:

 • “Yunus Emre Mah. Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Blv. No:18-20 Karabağlar/İZMİR” adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile yazılı olarak zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak göndermek suretiyle,
 • Noter kanalıyla göndermek suretiyle
 • iletisim@avrupatipizmir.com epostanızın şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle yasal haklarınızı kullanabilirsiniz.

Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirket, gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve düzenleme Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnş. San. Ve Tic. A. Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmış olup ilgili prosedüre kurum internet sitesinden ve/veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla;

AKZEN SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL MALZEMELER İNŞAAT SAN. VE TİC. A. Ş.