AKZEN SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL MALZEMELER İNŞAAT SAN.TİC. A.Ş
(ÖZEL İZMİR AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ)
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 

MADDE 1- AMAÇ

Kişisel verileri saklama ve imha politikası Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnş. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerin saklanması ve imhasına yönelik iş ve işlemler konusundaki usulleri ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- KAPSAM

Şirket çalışanlarına, çalışan adaylarına, stajyerlere, ürün ve hizmet alıcısı kişilere, potansiyel ürün ve hizmet alıcılarına, ziyaretçilere, tedarikçilere ait kişisel veriler bu politika kapsamındadır.

Şirketin sahip olduğu ya da şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu politika uygulanır.

MADDE 3- TANIMLAR

Alıcı grubu                                         : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık rıza                                            : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme                        : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Çalışan                                               : Şirket personeli

Elektronik ortam                               : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik olmayan ortam                 : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

Hizmet sağlayıcı                                 : Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

İlgili kişi                                              : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili kullanıcı                                     :Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

İmha                                                   : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kanun                                                 : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt ortamı                                      : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel veri                                         : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veri işleme envanteri              :Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kişisel verilerin işlenmesi                  : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kurul                                                 : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel nitelikli kişisel veri                     : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Periyodik imha                                   : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Politika                                               : Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Şirket                                                 : Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnş. San. Ve Tic. A.Ş.

Ürün ve hizmet alıcısı                         : Hasta

Veri işleyen                                        : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi                               : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu                                  : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi      : Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

VERBİS                                              : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik                                         : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 4- SORUMLULUK VE GÖREVLER

Şirketin tüm çalışanları ve birimleri; kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda sorumlu birimlere tam ve aktif destek verir. Politika kapsamında alınan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasında, birim çalışanlarının eğitilmesinde, çalışanların farkındalığının sağlanmasında, artırılmasında ve izlenmesinde, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasında tüm çalışanlar ve birimler, sorumlu birimlere destek olur.

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

StatüGörevi
BaşkanKomite Başkanı- Çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur.
ÜyeKanun uyum ve denetim ile iş süreçlerinin planlanması-raporlama sorumlusu Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
ÜyeBilgi Teknolojileri- veri güvenliği, risk yönetimi, politika ve prosedürlerden sorumlusu Politikanın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.
ÜyeKVKK Risk Yönetimi, Politika ve Prosedürlerden Sorumlu Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
Üyeİş Süreçlerinin Planlanması-Raporlama Sunulması Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

 

MADDE 5- KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, şirket tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

Matbu/Fiziki OrtamlarVerilerin kağıt, yazılı/basılı ortamlar, görsel kayıtlar ve manuel veri kayıt sistemleri gibi üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır.
Yerel Dijital OrtamlarŞirket bünyesinde yer alan bilgisayarlar, elektronik cihazlar, yazıcılar, tarayıcılar, fotokopi makineleri, sabit ya da taşınabilir diskler, sunucular, optik diskler, programlar gibi tüm dijital ortamlardır.

 

MADDE 6- SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

Şirkette, faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar ve kanun ile ilgili mevzuat kapsamında muhafaza edilir. Bu kapsamda saklamayı gerektiren sebepler şunlardır:

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 • Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 7- SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

Şirket aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ilgili kişinin veya ilgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Hizmetin ifası
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

MADDE 8- İMHAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel veriler, aşağıdaki durumların varlığı halinde ilgili kişinin talebi üzerine veya re’sen şirket tarafından silinir ya da yok edilir:

 • Kişisel verinin işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması
 • Kişisel verinin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

MADDE 9- TEKNİK TEDBİRLER

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıdadır:

 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılır
 • Şifreleme yapılır
 • Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.
 • Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek aktarılır
 • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli yöntemler ile korunur

MADDE 10- İDARİ TEDBİRLER

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıdadır:

 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin alınır
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere karşı güvenliğinin sağlanır
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliğinin sağlanır
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri bulunur
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmıştır
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin iptali yapılır
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içerir
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılır
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

MADDE 11- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YÖNTEMLERİ

Veri Kayıt OrtamıSilinme Yöntemi
Elektronik ortamElektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
Fiziksel ortamFiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.
Taşınabilir medyaFlash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, şirket sahibi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

MADDE 12- KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ YÖNTEMLERİ

Kişisel veriler aşağıdaki tabloda belirtilen yöntemlerle yok edilir.

Veri Kayıt OrtamıYok Edilme Yöntemi
Fiziksel ortamKâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, evrak imha makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.
Optik ya da manyetik medyaOptik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir. Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir.

 

 MADDE 13- ANONİMLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

 

Değişkenleri Çıkarmaİlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da birkaçının çıkarılmasıdır. Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir.
Bölgesel GizlemeKişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.
GenelleştirmeBirçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.
Alt ve üst sınır kodlama / Global KodlamaBelli bir değişken için o değişkene ait aralıklar tanımlanarak kategorilendirilir. Değişken sayısal bir değer içermiyorsa bu halde değişken içindeki birbirine yakın veriler kategorilendirilir. Aynı kategori içinde kalan değerler birleştirilir.
Mikro BirleştirmeBu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Bu sayede veri içerisinde bulunan dolaylı tanımlayıcılar bozulmuş olacağından, verinin ilgili kişiyle ilişkilendirilmesi zorlaştırılır.
Veri karma ve bozmaKişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.

 

MADDE 14- SAKLAMA ve İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından kişisel verilerin saklama süresi belirlenirken; öncelikle yasal mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Bunun haricinde; aşağıdaki tabloda yer alan saklama ve imha süresi tablosu esas alınır.

Sıra No:Veri kategorisiSAKLAMA SÜRESİİMHA SÜRESİ
1İletişimİş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl- Tedarikçi ile hizmet sözleşmesinin sona erme tarihini takiben 10 yıl -

Hastadan - Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takip eden 20 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün
2Kimlikİş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl - Tedarikçi ile hizmet sözleşmesinin sona erme tarihini takiben 10 yıl -

Hastadan – Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 20 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün
3Mesleki deneyimİş ilişkisinin bitimini takiben 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
4Finansİş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl - Tedarikçi ile hizmet sözleşmesinin sona erme tarihini takiben 10 yıl - Hastadan – Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 20 yıl – Ortaklık işlemleri yapıldıktan sonra 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
5Sağlık bilgileriİş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl /

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle alınan raporlarda iş ilişkisinin bitimini takiben 15 yıl / Hastadan -Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 20 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün
6Özlükİş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl - Tedarikçi ile hizmet sözleşmesinin sona erme tarihini takiben 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
7Özgeçmiş ve İş Başvuru Formunda Yer Alan BilgilerÖzgeçmiş alındığı tarihi takiben 1 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
8Fiziksel mekân güvenliğiElde edilmesini takiben 2 aySaklama süresinin bitimini takiben 7 gün
9Görsel ve İşitsel KayıtlarElde edilmesini takiben 1 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
10Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleriİş ilişkisinin bitiminden itibaren 1 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
11İşlem GüvenliğiÇerezler ve log kayıtlar ve çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin trafik verileri için elde edilmesini takiben 2 yıl / İş İlişkisinin Bitimini Takiben 10 Yıl / Potansiyel müşterilere ilişkin veriler elde edilme tarihini takiben 12 aySaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
12Hukuki İşlemİş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl /

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle alınan raporlarda iş ilişkisinin bitimini takiben 15 yıl - Tedarikçi ile hizmet sözleşmesinin sona erme tarihini takiben 10 yıl / Hastadan -Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 20 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün
13Finansİş ilişkisinin bitimini takiben 10 yıl /

Hastadan -Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 20 yıl / Fatura/ Gider Pusulası/Makbuz gibi Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tutulması gereken Belgelerle işlenen Kişisel Veriler elde edilmesini takiben 5 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün
14Mesleki Deneyimİş İlişkisinin Bitimini Takiben 10 YılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
15Biyometrik Veriİş İlişkisinin Bitimini Takiben 10 Yıl / Hastadan -Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 20 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
16Genetik VeriHastadan -Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 20 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
17Sağlık Finansman ve Planlama BilgileriElde Edilme Tarihinden İtibaren 10 YılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
18Sosyal Güvenlikİş İlişkisinin Bitimini Takiben 10 Yıl / Hastadan -Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 20 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
19Seyahat Verisiİş İlişkisinin Bitimini Takiben 10 Yıl / Hastadan -Veli/Vasi/Temsilci’den elde edilmesini takiben 20 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün
20Kişisel Verileri Koruma Kurulu İşlemleriİşlem tarihini takiben 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün

 

MADDE 15- PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Şirket her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

MADDE 16- POLİTİKANIN YAYIMLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) olarak yayımlanır ve basılı kâğıt nüshası şirket bünyesinde saklanır. Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli bölümler güncellenir.

MADDE 16- YÜRÜRLÜK

Politika, şirketin yetkilisince imza edilmesinin ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, politikanın ıslak imzalı eski nüshaları iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile şirket tarafından saklanır.

 

…./…../20…..

         …………………….