AKZEN SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL MALZEMELER İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL İZMİR AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ)
TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

 

AKZEN SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL MALZEMELER İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. (ÖZEL İZMİR AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ) (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve diş malzemeleri ve protez tedarik edilmesi faaliyetine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla AKZEN SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL MALZEMELER İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. (ÖZEL İZMİR AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ)  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres  : Yunus Emre Mah. Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Blv. 18-20 Karabağlar, İzmir

Telefon           : 0232 253 40 40

E-posta           :iletisim@avrupatipizmir.com

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Tedarikçi yetkilisine ve tedarikçi çalışanlarına ait olup tarafımızca işlenen kişisel verilerin ait olduğu kategoriler aşağıda sıralanmış olup mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmektedir:

 • Kimlik verileriniz (Örn: TC Kimlik No, Ad Soyad)
 • İletişim verileriniz ( Örn: telefon)
 • Hukuki işlem verileriniz (imza ve imza tarihi)

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel veriler yurtdışında hiçbir yere aktarılmamaktadır.

Kimlik ve finansal verileriniz veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle mali müşavire, bankalara

Kimlik, iletişim ve hukuki işlem verileriniz bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle hukuki süreç başlatılması halinde, adli ve idari makamlar ile birlikte sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla ortak çalışma gerçekleştirilen hukuk bürosuna aktarılmaktadır.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Bu aydınlatma metnindeki kişisel verileri otomatik olmayan yöntemler yoluyla toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep aşağıdadır:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmanın tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme, hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda yasal mevzuat uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel veriler, verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır ve süre sonunda imha edilir.

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişi olarak, yukarıda anılı bulunan Kanun’un 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre taleplerinizi aşağıdaki usuller ile Şirkete iletebilirsiniz:

 • “Yunus Emre Mah. Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Blv. No:18-20 Karabağlar/İZMİR” adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile yazılı olarak zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak göndermek suretiyle,
 • Noter kanalıyla göndermek suretiyle
 • iletisim@avrupatipizmir.com epostanızın şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle yasal haklarınızı kullanabilirsiniz.

Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirket, gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve düzenleme Akzen Sağlık Hizmetleri Medikal Malzemeler İnş. San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmış olup ilgili prosedüre kurum internet sitesinden ve/veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla;

AKZEN SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL MALZEMELER İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş. (ÖZEL İZMİR AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ)